Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. STENIA: de vennootschap met wie het contract wordt afgesloten dan wel die de offerte of prijsopgave heeft uitgebracht.
 2. Wederpartij: De persoon of rechtspersoon met wie STENIA B.V. een contract heeft afgesloten of aan wie STENIA B.V. een offerte of prijsopgave heeft uitgebracht.
 3. Diensten: diensten die eenmalig of periodiek door STENIA B.V. worden geleverd c.q. uitgevoerd.
 4. Gehuurde Apparatuur: apparatuur die aan Wederpartij wordt aangeboden op basis van een huurovereenkomst.
 5. Locatie: de plek waar STENIA B.V. de producten installeert of diensten levert.
 6. Pand: de onroerende zaak met toebehoren, danwel de in opdracht gegeven braakliggende terreinen, opstallen of andere locaties, inclusief het bijbehorende erf, die in zijn geheel in Bruikleen wordt/worden gegeven.
 7. Producten: goederen of diensten die door STENIA B.V. of haar onderaannemers aan Wederpartij geleverd worden, waaronder ‘Apparatuur’, d.w.z. veiligheidsdeuren, schermen, alarmsystemen, detectieapparatuur, videoapparatuur en bijbehorende bevestigingsmaterialen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die STENIA B.V. sluit en/of offerte of prijsopgave die zij uitbrengt met betrekking tot het verrichten van diensten voor of verhuur van producten en systemen aan Wederpartij.
 2. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst of het uitbrengen van een offerte/prijsopgave voorafgaan, alsmede alle overige diensten en werkzaamheden die STENIA B.V. ten behoeve van Wederpartij verricht of levert.
 3. De toepasselijkheid van door Wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De uitvoering van een order van de Wederpartij door STENIA B.V. houdt geen aanvaarding van dergelijke voorwaarden in.
 4. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 5. STENIA B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden door te voeren, indien zulks geboden is. Wederpartij wordt geacht na schriftelijke melding stilzwijgend akkoord te gaan met deze wijzigingen of aanvullingen indien na een periode van vijf dagen na dagtekening geen bezwaar is gemaakt. Bezwaar dient door Wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 3. De totstandkoming en wijziging van overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen die STENIA B.V. doet zijn vrijblijvend. Eerst dan zijn orders, overeenkomsten en afspraken bindend indien en voor zover zij ook daadwerkelijk zijn aanvaard en schriftelijk bevestigd.
 2. Mondelinge toezeggingen van medewerkers van STENIA B.V. worden in goed vertrouwen gedaan, maar hebben geen rechtsgeldige waarde noch bevatten zij een verplichting tot het leveren van een product of dienst, of prijs.
 3. Alle door STENIA B.V. gehanteerde prijzen, voorwaarden, kortingen, enz. zijn alleen dan rechtsgeldig als er een door beide partijen getekende overeenkomst, inclusief de benodigde bijlagen aan ten grondslag liggen. De overeenkomsten dienen door een bevoegd en bij de Kamer van Koophandel geregistreerde medewerker van STENIA B.V. te zijn ondertekend.
 4. Wijzigingen in overeenkomsten worden uitsluitend van kracht voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door een bevoegd en bij de Kamer van Koophandel geregistreerde medewerker van STENIA B.V..
 5. Indien en voor zover Wederpartij niet tevens de eigenaar van de onroerende zaak is, ten behoeve waarvan STENIA B.V. haar diensten verrichten en/of haar producten en systemen verhuurt, staat Wederpartij er onverkort voor in dat zij bevoegd is namens de eigenaar ter zake een overeenkomst af te sluiten. Voor zover Wederpartij niet bevoegd blijkt te zijn of te zijn geweest, is Wederpartij jegens STENIA B.V. aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van haar onbevoegde handelen,

Artikel 4. Prijzen en prijswijzigingen

 1. Alle overeengekomen en geoffreerde prijzen zijn netto prijzen exclusief BTW tegen het geldende Btw-tarief.
 2. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst opgegeven prijzen en bedragen zijn alleen dan bindend indien de bedoeling van STENIA B.V. daartoe onmiskenbaar blijkt. In overige gevallen geldt zij als een vrijblijvende prijsindicatie.
 3. Indien door enige overheidsmaatregel kostenverhogende belastingen, heffingen of rechten worden ingevoerd of gewijzigd, zal STENIA B.V. het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen, ook indien is overeengekomen dat de vergoeding vast zou zijn.
 4. Indien om enige andere reden de waarde van de gevraagde vergoeding zou verminderen, heeft STENIA B.V. het recht de vergoeding te herzien en aan te passen op basis van het prijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 5. Betaling en gevolgen van niet-tijdige betaling

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dienen alle (elektronische) facturen van STENIA B.V. te worden betaald binnen 7 dagen na factuurdatum.
 2. Voor zover partijen zijn overeengekomen dat ter zake van een door Wederpartij verschuldigde vergoeding geen factuur door STENIA B.V. zal worden verzonden, dient Wederpartij deze vergoeding uiterlijk te betalen op de in de overeenkomst bepaalde datum.
 3. In geval Wederpartij haar betalingsverplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is Wederpartij vanaf de vervaldatum aan STENIA B.V. een rente verschuldigd over alle late betalingen gelijk aan 1% per maand.
 4. Wederpartij wordt dan tevens de administratie- en incassokosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, proceskosten) verschuldigd die steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn, in welk geval de werkelijke kosten zullen worden gevorderd.
 5. Bij niet-tijdige betaling van een factuur worden alle overige facturen die STENIA B.V. naar de Wederpartij heeft gestuurd onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien en voor zover een cheque van Wederpartij wordt teruggestuurd naar STENIA B.V. of een automatische betalingsopdracht wordt gestorneerd vanwege onvoldoende saldo, is Wederpartij hiervoor een kostenbedrag van € 75,00 aan STENIA B.V. verschuldigd.
 7. Ingeval STENIA B.V. genoodzaakt is een gerechtelijke vordering tegen Wederpartij aanhangig te maken, is Wederpartij alle daadwerkelijk door STENIA B.V. gemaakte proceskosten en gerechtelijke kosten verschuldigd, ook voor zover deze kosten het van toepassing zijnde liquidatietarief dan wel het door de rechter bij wijze van proceskostenveroordeling toegewezen bedrag overtreffen.
 8. Indien en voorzover Wederpartij met de betaling van een opeisbare vordering jegens STENIA B.V. in gebreke is, heeft STENIA B.V. het recht alle met Wederpartij gesloten overeenkomsten te ontbinden of desgewenst haar diensten en werkzaamheden op te schorten totdat die betaling alsnog is geschied en zal STENIA B.V. voor verdere diensten en werkzaamheden contante betaling c.q. voldoende zekerheid kunnen eisen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. STENIA B.V. staat niet in voor schade of enig gebrek, al dan niet verborgen, dat het gebruik van een onroerende zaak en de daarin aangebrachte voorzieningen mochten veroorzaken. Indien een zodanig gebrek schade mocht veroorzaken aan Wederpartij of diens eigendommen, dan zullen deze voor rekening van Wederpartij zijn. Indien een zodanig gebrek schade mocht veroorzaken aan personen en/ of goederen die zich zijnentwege of met diens goedvinden in, op of nabij het pand bevinden, zal Wederpartij de STENIA B.V. ter dier zake vrijwaren.
 2. STENIA B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens Wederpartij geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken of indien door of namens Wederpartij of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.
 3. STENIA B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door Wederpartij, zijn personeel of agenten verstrekte onjuiste informatie op grond waarvan de door STENIA B.V. te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.
 4. STENIA B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte of directe schade, voor gevolgschade of bedrijfsschade of voor schade veroorzaakt door werknemers, leveranciers, bruikleners en andere derden.
 5. STENIA B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of kosten als gevolg van schade aan zaken van de Wederpartij tijdens de installatie en verwijdering van de apparatuur van STENIA B.V. of het verrichten van de diensten, hoe dan ook veroorzaakt. Dergelijke schade omvat, maar is niet beperkt tot, gebroken glas, kapotte inrichting en kapotte decoratie.
 6. STENIA B.V., waaronder tevens begrepen haar werknemers en medewerkers, is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voor de opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan als gevolg van de uitvoering door STENIA B.V. van de door haar met de Wederpartij gesloten overeenkomst.
 7. De eventuele aanspraak op schadevergoeding van Wederpartij richting STENIA B.V. vervalt indien Wederpartij niet binnen één jaar na ontdekking (bij ontdekking tijdens de uitvoering van de overeenkomst) dan wel één jaar na beëindiging van de overeenkomst een gerechtelijke procedure is gestart.
 8. Een eventuele aansprakelijkheid van STENIA B.V. en haar werknemers en medewerkers is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door STENIA B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat STENIA B.V. onder die verzekering draagt.
 9. Als om welke reden ook geen uitkering op grond van voornoemde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal één maal het bedrag dat STENIA B.V. in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan Wederpartij heeft gefactureerd.

Artikel 7. Vrijwaring

Wederpartij is gehouden STENIA B.V. schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden jegens STENIA B.V. of haar personeel ter zake het door STENIA B.V. geleverde.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding

 1. Indien Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de met STENIA B.V. gesloten overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of liquidatie van de onderneming van Wederpartij, wordt Wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft STENIA B.V. het recht zonder nadere ingebrekestelling, de uitvoering van alle met Wederpartij gesloten overeenkomsten op te schorten dan wel deze geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat STENIA B.V. tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd haar recht op aanvullende schadevergoeding.
 2. In voornoemde gevallen is elke vordering, die STENIA B.V. ten laste van Wederpartij heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 9. Overmacht

 1. STENIA B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plunderingen in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover STENIA B.V. daardoor in haar dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerde weeromstandigheden, verkeersstoornissen, storingen in de door STENIA B.V. gebruikte vervoermiddelen en andere apparatuur, stroomuitval en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan STENIA B.V. kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van STENIA B.V. zoveel mogelijk te proberen overmachts-situaties te voorkomen en te vermijden.
 2. Indien STENIA B.V. als gevolg van overmacht niet of niet volledig de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden kan verrichten, heeft STENIA B.V. het recht deze diensten en/of werkzaamheden op te schorten, dan wel hiervan geheel af te zien, al naargelang de omstandigheden. Een dergelijk uitstel leidt niet tot een vordering op STENIA B.V. vanwege contractbreuk of anderszins en geeft de Wederpartij niet het recht de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 10. Geheimhouding

 1. Wederpartij verplicht zich alle informatie afkomstig van STENIA B.V. omtrent het offerte- en onderhandelingstraject, waaronder (maar niet beperkt tot) prijsstellingen en condities, geheim te houden en niet aan derden kenbaar te maken. Voorts verplicht Wederpartij zich alle informatie omtrent de bedrijfsvoering en de onderneming van STENIA B.V., opgedaan tijdens het offerte- en onderhandelingstraject, tijdens de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst met STENIA B.V., geheim te houden en niet aan derden kenbaar te maken. Voorgaande geheimhouding ziet slechts op informatie die niet reeds algemeen bekendheid genieten.
 2. Overtreding van het geheimhoudingsbeding als bedoeld in dit artikel door Wederpartij maakt Wederpartij boeteplichtig jegens STENIA B.V.. De alsdan, zonder nadere ingebrekestelling, verschuldigde boete bedraagt € 10.000 per overtreding, zulks onverminderd het recht van STENIA B.V. om vergoeding van eventuele door haar geleden schade als gevolg van deze overtreding van Wederpartij te vorderen.

Artikel 11. Kennisgevingen

Schriftelijke kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen wanneer zij via aangetekende brief of per e-mail of een andere erkende postvervoerder ter post worden bezorgd en gericht zijn aan de Wederpartij op haar factuuradres of aan STENIA B.V. op het adres van haar statutaire zetel. Onder ‘schriftelijke kennisgeving’ wordt niet verstaan enige andere vorm van communicatie hetzij in persoon, per fax, telefoon of het achterlaten van een voicemailbericht of bericht op een antwoordapparaat.

Artikel 12. Overeenkomsten inzake leegstandsbeheer

 1. Indien en voorzover STENIA B.V. met Wederpartij een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot het leegstandsbeheer van een pand dat Wederpartij in eigendom heeft danwel in opdracht van de eigenaar beheert, verleent wederpartij aan STENIA B.V. tenminste vijf volle werkdagen na aanvang van de overeenkomst de gelegenheid om een of meerdere Bruikleners voor het pand te vinden. Wederpartij wordt geacht gedurende deze periode de verantwoording voor de veiligheid van het pand op zich te nemen, tenzij schriftelijk met STENIA B.V. anders is overeengekomen.
 2. Aangezien de Bruiklener is gehouden het pand te bewonen tot de laatste dag van de opzegtermijn, zal oplevering van het pand altijd geschieden op een maandag, of op de eerste werkdag na deze maandag, als de maandag een verplichte vrije dag is. Bruiklener kan dan in het weekend het pand ontruimen Wederpartij wordt reeds 48 uur vóór de officiële oplevering geacht de verantwoording voor de veiligheid van het pand op zich te nemen, teneinde een soepele verhuizing van de Bruiklener te kunnen garanderen, tenzij met STENIA B.V. anders is overeengekomen.
 3. Bezichtigingen of het uitvoeren van werken in het pand en dergelijke worden STENIA B.V. tenminste 24 uur vantevoren gemeld, teneinde een soepele samenwerking met Bruiklener, door tijdige op de hoogtestelling door STENIA B.V., te kunnen garanderen.
 4. STENIA B.V. kan in het kader van een met Wederpartij gesloten overeenkomst inzake leegstandsbeheer niet worden verplicht tot enig onderhoud of het verrichten van reparaties aan het pand.
 5. Kosten van eventuele montage- of installatiewerkzaamheden en noodzakelijke voorzieningen, die als gevolg van enige overeenkomst niet voor rekening van STENIA B.V. komen, doch als gevolg van bijzondere aanwijzing voor Wederpartij zijn gedaan, zullen door Wederpartij terstond worden voldaan.
 6. STENIA B.V. is in het kader van een met Wederpartij gesloten overeenkomst inzake leegstandsbeheer niet gehouden enigerlei soort of type verzekering ten behoeve van het pand af te sluiten. Eventuele verzekeringen dient Wederpartij zelf af te sluiten.
 7. Schade als gevolg van gehele of gedeeltelijke (niet-) verzekering zijn volledig voor rekening en risico van Wederpartij.

 8. In het kader van een tussen STENIA B.V. en Wederpartij gesloten overeenkomst inzake leegstandswetbeheer dient Wederpartij zorg te dragen voor de aanwezigheid van voorzieningen, in het bijzonder voor verwarming d.m.v. gas, olie of op welke andere wijze dan ook, elektriciteit en water, riool en reinigingsrecht en tuinonderhoud. Wederpartij realiseert zich dat deze voorzieningen noodzakelijk zijn om tijdelijk verblijf in het pand te kunnen garanderen. Wederpartij zal STENIA B.V. en Bruiklener vrijwaren van elke schade die als direct of indirect gevolg van de afwezigheid van deze voorzieningen, nadat zij Wederpartij bekend is geworden, wordt geleden. STENIA B.V. is bevoegd in geval van nood voorzieningen voor rekening van Wederpartij te treffen teneinde schade te beperken of te voorkomen. Wederpartij is verplicht STENIA B.V. in de gelegenheid te stellen de door haar te verrichten diensten en werkzaamheden ongehinderd te verrichten en daartoe aan STENIA B.V. alle informatie te verstrekken die haar bij het verrichten van diensten en werkzaamheden dienstig kan zijn.
 9. Indien personeel van STENIA B.V., in het kader van het leegstandsbeheer,
 10. een strafbaar feit ontdekt, wordt dat direct aan Wederpartij gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbare feit wordt genomen door Wederpartij. De aangifte zal door het personeel van STENIA B.V. alleen op verzoek van Wederpartij en onder de verantwoordelijkheid van Wederpartij worden gedaan. Wederpartij vrijwaart STENIA B.V. en haar personeel voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of STENIA B.V. of haar personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.
 11. Indien Wederpartij de overeenkomst inzake leegstandsbeheer, die voor onbepaalde tijd is gesloten, wenst te beëindigen, dient zij dit schriftelijk te melden aan STENIA B.V., met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tegen het einde van een kalendermaand, tenzij met STENIA B.V. anders is overeengekomen.
 12. Een overeenkomst inzake leegstands-beheer, die voor bepaalde tijd is gesloten, kan slechts tegen het einde van de bepaalde tijd worden opgezegd.
 13. Wederpartij en STENIA B.V. spreken af dat STENIA B.V. het recht heeft om andersluidende voorstellen en aanbiedingen van derden voor hetzelfde object(en) te mogen beoordelen en deze te mogen matchen met een vergelijkbare aanbieding om zo de relatie met Wederpartij in het kader van leegstandsbeheer te kunnen continueren.

Artikel 13. Overeenkomsten inzake de verhuur van veiligheid gerelateerd producten en systemen

 1. STENIA B.V. verbindt zich de door haar te verrichten diensten en werkzaamheden naar beste vermogen te verrichten met inachtneming van de overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties. STENIA B.V. garandeert niet dat gebeurtenissen (van welke aard dan ook) op het uitblijven waarvan haar in de overeenkomst bedoelde inspanningen zullen zijn gericht, niet zullen voorvallen.
 2. De in het vorige lid genoemde inspanningsverbintenis heeft betrekking op het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking. Hieronder valt uitdrukkelijk niet de tussenkomst en/of betrokkenheid bij conflicten tussen Wederpartij en haar werknemers en/of derden.
 3. Annuleringskosten zullen in rekening worden gebracht voor orders die door de Wederpartij worden geannuleerd zonder een opzegtermijn van zeven werkdagen in acht te nemen of orders die buiten de schuld van STENIA B.V. niet kunnen worden voltooid.
 4. Indien het personeel van STENIA B.V. op locatie dient te wachten is STENIA B.V. gerechtigd aam Wederpartij € 100,- per uur in rekening te brengen.
 5. Indien de apparatuur door STENIA B.V. om welke reden dan ook van een locatie wordt verwijderd, dan is het bedrag van de minimale huurperiode verschuldigd en wordt het huurcontract geacht te zijn beëindigd met ingang van de afloop van die minimale huurperiode.
 6. Indien Wederpartij geen overeengekomen kredietrekening bij STENIA B.V. heeft en niet vooruitbetaald heeft voor producten of indien de automatische incasso, cheque of creditcard die voor deze betaling wordt aangeboden wordt geweigerd, mag STENIA B.V., indien het om huurapparatuur gaat, de producten zonder kennisgeving terughalen aan het einde van de periode waarvoor de huur van de apparatuur volledig is betaald.
 7. Wederpartij mag alleen met de schriftelijke toestemming van STENIA B.V. de gehuurde apparatuur onderverhuren of deze huur of de apparatuur overdragen aan een derde, waarbij Wederpartij STENIA B.V. vrijwaart tegen aanspraken, kosten, aansprakelijkheden en verplichtingen die voortvloeien uit een dergelijke onderverhuur of overdracht.
 8. STENIA B.V. kiest de persoon/personen aan de hand van door Wederpartij aan STENIA B.V. verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden. STENIA B.V. is geheel vrij in de keus van de persoon of personen, die het op aanvraag stuurt.
 9. Wederpartij zal aansprakelijk zijn ter zake van en STENIA B.V. vrijwaren tegen eventuele vorderingen van personeel tot vergoeding van schade geleden door dat personeel, doordat een aan het personeel toebehorende zaak in het kader van aan hem/haar opgedragen werkzaamheden, is beschadigd.
 10. Wederpartij is jegens STENIA B.V. verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarmee hij de arbeid doet of laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van arbeid zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat het ter beschikking gestelde personeel tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden.
 11. Zijn voornoemde verplichtingen niet nagekomen, dan is Wederpartij jegens STENIA B.V. gehouden tot vergoeding van schade aan het personeelslid dientengevolge in de uitoefening zijner dienstvervulling, weektaak en werkzaamheden overkomen, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat die niet-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate mede aan grove schuld van het personeelslid is te wijten. Indien het personeelslid ten gevolge van het niet nakomen van de verplichtingen door Wederpartij, in de uitoefening zijner dienstvervulling, werktaak en/of werkzaamheden zodanig letsel is bekomen, dat daarvan de dood het gevolg is, is Wederpartij jegens de overblijvende echtgenoot, kinderen of ouders van de overledene die door zijn/haar arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate mede aan grove schuld van overledene is te wijten.
 12. In geval aan veiligheid gerelateerde diensten worden gehuurd door Wederpartij, wordt de voor het personeel voor de duur van de opdracht geldende uur beloning vastgesteld en bepaald op basis van de CAO voor Particuliere Beveiligingsorganisaties, zulks mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van Wederpartij wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, zal STENIA B.V. de beloning corrigeren overeenkomstig de juiste functieomschrijving en zal het aan Wederpartij in rekening gebrachte tarief dienovereenkomstig worden aangepast. Wanneer gedurende een opdracht de functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager gekwalificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.
 13. Bij de werving, selectie en het ter beschikking stellen van personeel aan Wederpartij laat STENIA B.V. met inachtneming van de wettelijke bepalingen, de CAO Particuliere Beveiliging en de onderhavige algemene voorwaarden zich bij het maken van onderscheid alleen leiden door functionele eisen.
 14. Wederpartij zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid om bij een opdrachtgever of bij derden in dienst te treden of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks op verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding.
 15. Wederpartij verplicht zich de beveiligingsplannen, zoals door STENIA B.V. geleverd, slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, aan derden ter beschikking te stellen.
 16. Alle rechten van intellectuele aard, zoals onder andere auteursrecht en copyright met betrekking tot de van STENIA B.V. afkomstige of door STENIA B.V. gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen etc. van Wederpartij zelf of van ingeschakelde derden worden en blijven eigendom van STENIA B.V.. De uitoefening van deze rechten (openbaarmaking of overdracht daaronder begrepen) is zowel tijdens als na de uitvoering van haar werkzaamheden uitdrukkelijk en uitsluitend aan STENIA B.V. voorbehouden.
 17. De huur van huurapparatuur vangt aan wanneer apparatuur door STENIA B.V. wordt geïnstalleerd na ontvangst van een officiële schriftelijke of mondelinge order van de Wederpartij, welke door STENIA B.V. is geaccordeerd. Deze voorwaarden zijn ook integraal van toepassing op alle vervangende en/of bijkomende apparatuur die achteraf wordt geïnstalleerd. De eenmalige en initiële terugkerende kosten worden berekend vanaf het moment van de eerste installatie van de apparatuur.
 18. Om de huur van de huur-apparatuur of de verlening van de diensten te beëindigen dient de Wederpartij te vragen om verwijdering van de huurapparatuur van de locatie dan wel de diensten te beëindigen door middel van een schriftelijk verzoek. STENIA B.V. moet een dergelijk verzoek minimaal zeven dagen voor de datum van beëindiging ontvangen hebben. Indien gevraagd zal STENIA B.V. de Wederpartij een referentienummer voor de beëindiging van de huur geven ter bevestiging van de ontvangst van het verzoek tot verwijdering. Dit nummer dient te worden vermeld in eventuele vragen over diensten of facturen.
 19. Alle tijden en data die zijn opgegeven aan de Wederpartij voor levering, installatie, respons, onderhoud en/of verwijdering van de apparatuur en/of voor de verlening van diensten zijn slechts schattingen en tijdstippen voor dergelijke activiteiten zijn geen fatale termijnen.
 20. STENIA B.V. neemt redelijke maatregelen om aan de afgesproken levertijden te voldoen. Wederpartij heeft geen recht op enige schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Wegens overschrijding van de levertijd kan Wederpartij de overeenkomst niet ontbinden en de ontvangst en/of betaling van de te leveren zaken niet weigeren.
 21. De huur en/of de kosten voor terugkerende diensten blijven van toepassing tot a) de datum vermeld in de schriftelijke order of b) de datum waarop de gehuurde apparatuur wordt teruggestuurd naar of wordt opgehaald door STENIA B.V. en/of de dienst wordt beëindigd of c) indien de Wederpartij de voor de gehuurde apparatuur verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, de datum waarop de gehuurde apparatuur door STENIA B.V. verwijderd wordt en/of de dienst wordt beëindigd, naar gelang welke datum de laatste is. De afloop of beëindiging van de huur en/of dienst is niet van invloed op de verplichtingen van Wederpartij uit hoofde hiervan.
 22. Alle gehuurde apparatuur blijft eigendom van STENIA B.V.. In de volgende gevallen is sprake van verzuim met betrekking tot deze huur; a) betalingsachterstand van meer dan 48 uur met betrekking tot eventuele huur- en/of installatiekosten en/of kosten van apparatuur die kwijt of beschadigd is en verschuldigd zijn op basis van deze voorwaarden; b) de Wederpartij tekortschiet in de nakoming van een niet-geldelijke verplichting onder deze huur; c) de Wederpartij failliet gaat, niet in staat is zijn schulden te betalen op het moment dat deze verschuldigd zijn of enige zaak of procedure volgens het faillissementsrecht wordt aangespannen met betrekking tot de Wederpartij; d) de apparatuur of eventuele in verband hiermee verschuldigde bedragen in onderpand worden gegeven of op een andere manier bezwaard worden; of e) de Wederpartij andere hierin of in een order gestelde voorwaarden schendt.
 23. Indien van een dergelijk verzuim sprake is, mag STENIA B.V. de huur beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 24 uur en heeft STENIA B.V. vervolgens het recht alle mogelijke middelen in te zetten om de apparatuur weer in zijn bezit te nemen. Indien STENIA B.V. zou nalaten zijn uit deze voorwaarden voortvloeiende rechten uit te oefenen, houdt dit niet in dat STENIA B.V. afstand doet van deze rechten.

 24. Wederpartij, haar personeel, opdrachtnemers of agenten zullen onder geen enkele omstandigheid en op geen enkel moment de huurapparatuur (of een gedeelte daarvan) verplaatsen, verwijderen, demonteren, herstellen of hieraan wijzigingen aanbrengen. Al deze handelingen worden op verzoek van Wederpartij door STENIA B.V. verricht en worden door STENIA B.V. in rekening gebracht. Indien Wederpartij, haar personeel, opdrachtnemers of agenten dit artikel overtreden, zal dit STENIA B.V. ontslaan van alle in deze voorwaarden gegeven garanties.
 25. Wederpartij is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van alle gehuurde apparatuur.
 26. De kosten voor de huur van verloren of gestolen huurapparatuur zijn verschuldigd tot en met de dag waarop Wederpartij STENIA B.V. volledig schadeloos heeft gesteld voor een dergelijk verlies of een dergelijke diefstal. STENIA B.V. behoudt zich het recht voor de apparatuur op ieder moment te inspecteren.
 27. STENIA B.V. neemt redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de apparatuur in goed werkende staat verkeert vanaf de datum waarop deze aan Wederpartij geleverd wordt. Wederpartij is desalniettemin verantwoordelijk voor het inspecteren van de apparatuur en de installatie daarvan en dient zich ervan de vergewissen dat deze geschikt is voor het specifieke doel waarvoor deze wordt gebruikt. Eventuele gebreken die zich na levering voordoen zullen door STENIA B.V. binnen 5 werkdagen na schriftelijke kennisgeving worden hersteld, indien haalbaar. Indien artikel 13.24 van toepassing is, is Wederpartij aansprakelijk voor eventuele kosten. STENIA B.V. biedt geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de producten anders dan de hierin vermelde garanties. Wederpartij garandeert dat STENIA B.V. niet aansprakelijk is voor eventuele uitval van de apparatuur of diensten, met schade of letsel tot gevolg, welke uitval direct of indirect voortvloeit uit defect materiaal, gebrekkig vakmanschap or anderszins en al dan niet het gevolg is van nalatigheid.
 28. Indien STENIA B.V. of haar onderaannemers op alarmsignalen dienen te reageren, mag STENIA B.V. een indicatieve, gemiddelde reactietijd geven. Een dergelijke reactietijd dient enkel ter illustratie en STENIA B.V. biedt geen enkele garantie dat de genoemde gemiddelde reactietijd wordt gehaald. Hoewel STENIA B.V. streeft de gemiddelde reactietijd te halen, aanvaardt het geen enkele aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, voor schade die ontstaat als gevolg van het niet aanwezig zijn op locatie.
 29. Wederpartij garandeert dat zij de eigenaar (of diens gemachtigde) is van de locatie waar STENIA B.V. de opdracht heeft gekregen de diensten of apparatuur te leveren. Wederpartij garandeert tevens dat de locatie niet bezet of bewoond zal zijn op het moment waarop STENIA B.V. conform de opdracht de producten levert of dat indien de locatie op dat moment bezet of bewoond is, de gebruikers/bewoners er geen bezwaar tegen hebben dat STENIA B.V. de producten en diensten op die locatie zal leveren.
 30. Wederpartij garandeert dat zij zich heeft verzekerd tegen alle uit deze overeenkomst voortvloeiende risico's.
 31. Wanneer alle gehuurde apparatuur de afgesproken werking niet realiseren behoudens overmacht en afspraken gesteld in deze algemene voorwaarden, met name artikel 13.26, heeft Wederpartij recht op terugvordering van kosten voor 1 week huur voor het ene specifieke apparaat dat niet naar behoren functioneerde. Deze regeling is geldend 1 maal binnen de contractperiode, voor maximaal 1 apparaat en maximaal 1 week huur. Hierbij dient nadrukkelijk te worden aangegeven dat voor deze regeling artikel 13.26 altijd bovenliggend is.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is op de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, steeds Nederlands recht van toepassing.